ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
www.cslab.ece.ntua.gr

Εκπαιδευτικός Υπολογιστής - EKY

Με το παρόν λογισμικό γίνεται προσομοίωση των λειτουργικών δυνατοτήτων του εκπαιδευτικού υπολογιστή που έχει την ονομασία "ΕΚΥ" και που περιγράφεται στο μάθημα Εισαγωγή στους Υπολογιστές του 2ου εξαμήνου των τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.

Για την υλοποίηση του λογισμικού χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα προγραμματισμού Java 1.2. Μπορεί να εκτελεστεί ως ανεξάρτητη εφαρμογή ή μέσω ενός browser. Και στις δύο περιπτώσεις είναι απαραίτητη η ύπαρξη της εικονικής μηχανής της Java 1.2 (JavaVM).