1. Κυρίως παράθυρο σχεδίασης

     

Το κυρίως παράθυρο σχεδίασης είναι ο χώρος στον οποίο ο χρήστης με την βοήθεια της εργαλειοθήκης και των μενού σχεδιάζει το ηλεκτρικό κύκλωμα που επιθυμεί και δίνει τιμές στα ηλεκτρικά στοιχεία του κυκλώματος αυτού.

2. Εργαλειοθήκη

Η εργαλειοθήκη παρουσιάζεται με την εκκίνηση του «Θαλή» στο πάνω και δεξιά σημείο της οθόνης. Είναι απολύτως χρήσιμη για την σχεδίαση των κυκλωμάτων και είναι πολύ εύκολη στην χρήση. Αποτελείται από 13 κουμπιά με ξεχωριστές λειτουργίες το καθένα.

3. Παράθυρο επίλυσης

Η γραφική μορφή του παραθύρου επίλυσης διαφέρει ανάλογα με το αν το δεδομένο προς λύση κύκλωμα είναι κύκλωμα συνεχούς ή κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος.

4. Παράθυρο επίλυσης κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος

Το παράθυρο αυτό περιλαμβάνει το χώρο σχεδίασης του επιλυμένου κυκλώματος και το χώρο παρουσίασης των αποτελεσμάτων. Ο χώρος σχεδίασης του επιλυμένου κυκλώματος είναι το γκρι πλαίσιο στο αριστερό μέρος της εικόνας. Εδώ παριστάνεται γραφικά το κύκλωμα το οποίο σχεδιάστηκε στο παράθυρο σχεδίασης περιλαμβάνοντας όμως επιπλέον και όλες τις επιπρόσθετες πληροφορίες οι οποίες προέκυψαν από την λύση.

Ο χώρος παρουσίασης των αποτελεσμάτων αποτελείται από 4 διαφορετικά πεδία (fields). Τα πεδία αυτά είναι:

5. Παράθυρο επίλυσης κυκλωμάτων εναλλασσομένου ρεύματος.

 

Το παράθυρο της παραπάνω εικόνας είναι το παράθυρο που προκύπτει κατά την λύση ενός κυκλώματος εναλλασσόμενου ρεύματος. Περιλαμβάνει το χώρο παρουσίασης της γραφικής αναπαράστασης του επιλυμένου ηλεκτρικού κυκλώματος και το χώρο παρουσίασης των αποτελεσμάτων. Ο πρώτος έχει την ίδια μορφή και την ίδια λειτουργικότητα με τον αντίστοιχο χώρο στο παράθυρο επίλυσης κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος. Ο χώρος παρουσίασης όμως διαφέρει αισθητά από τον αντίστοιχο χώρο του παραθύρου επίλυσης κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος. Οι διάφορες είναι οι εξής :

6. Παράθυρο βοήθειας

Ο «Θαλής» περιλαμβάνει ένα παράθυρο το οποίο θα βοηθήσει τον χρήστη να μάθει να χρησιμοποιεί το πρόγραμμα. Το παράθυρο αυτό, το οποίο ενεργοποιείται μεσώ της γραμμής μενού, διαλέγοντας το μενού ‘Πληροφορίες’ και την λειτουργία ‘Βοήθεια’, παρουσιάζεται στην εικόνα.

 

Πίσω στην αρχική σελίδα